IN LOC DE...

“Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie” Nicolae Iorga

miercuri, 3 septembrie 2014

  Proiectul de statut pe care vi-l supune atenţiei Filiala 1 Timişoara a SCMD
Motto: “ Everything  rises or falls on  leadership!”


 STATUTUL
SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
-          proiect-TIMISOARA

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.(1). Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) este organizaţia sindicală cu personalitate juridică şi de utilitate publică, constituită în temeiul dispoziţiilor legale în vigoare care reglementează activitatea sindicală, a sentinței judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nr. 83 din 11.08.2009, şi care reuneşte pe baza liberului consimţământ cadre militare în rezervă sau în retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională disponibilizate, precum şi alte cadre militare în rezervă sau în retragere care aderă la statut, la scopul şi obiectivele sindicatului.
(2). Denumirea organizaţiei este „Sindicatul Cadrelor Militare Dsponibilizate” (SCMD) şi are sediul central în Bucureşti, str. Bogota nr. 6, Sectorul 1
 (3). Deviza SCMD este „ HONOR ET PATRIA! VAE VICTIS!”

Art. 2. SCMD este o organizaţie sindicală independentă, apolitică, nonprofit.

Art. 3.(1). SCMD este independent faţă de toate organele şi organizaţiile de stat şi politice, indiferent de nivelul de organizare.
            (2). SCMD se poate afilia la orice federaţie sau confederaţie sindicală din ţară sau din străinătate, în condiţiile Legii 62/2011 şi a statutului său.

Art. 4. Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării SCMD sunt: respectul legii, solidaritatea şi unitatea de acţiune, democraţia, exprimarea liberă şi neîngrădită şi respectul opiniilor.

CAPITOLUL II – SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE

Art. 5. Scopul SCMD îl constituie reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor săi prevăzute de legislaţia internă şi internaţională, în pactele şi tratatele la care România este parte, în raport cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, în faţa instanţelor judecătoreşti la toate nivelele, precum şi în raport cu celelalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate.

Art. 6. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are următoarele obiective principale:
                        (1). Realizarea unităţii de acţiune şi solidarităţii membrilor săi pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legale şi legitime ale tuturor cadrelor militare în rezervă sau în retragere.
                        (2). Acţionarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă sau în retragere, pentru respectarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor lor sociale, economice şi civile.
                        (3). Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere:
                                    - dreptul la muncă şi la veniturile ce li se cuvin pentru munca prestată, conform prevederilor Constituţiei  şi ale Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard de pensionare prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare;
                                    -  respectarea prevederilor legale privind asistenţa medicală;
                        (4). Susţinerea de negocieri cu reprezentanţii Guvernului, Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, ai sindicatelor de resort şi comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legale cuvenite şi pentru soluţionarea oricăror revendicări şi probleme care intră în competenţa acestora.             
                        (5). Restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale sau netemeinice.
                        (6). Acordarea de asistenţă juridică membrilor de sindicat în cauze care îi vizează.
                        (7). Conlucrarea cu toate organizaţiile şi organismele interne şi internaţionale, care luptă în spiritul democraţiei pentru îndeplinirea aspiraţiilor de libertate şi dreptate socială ale tuturor categoriilor sociale.
                        (8). Conlucrarea nemijlocită cu ministerele de resort (MApN, MAI, SRI) pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la cadrele militare în rezervă sau în retragere, în vederea perfecţionării permanente a acestor prevederi în scopul îmbunătăţirii standardului de viaţă al pensionarilor militari
                        (9). Asigurarea protecţiei liderilor de sindicat şi a delegaţilor sindicali, atât pe durata mandatului lor cât şi după expirarea acestuia.
                        (10). Constituirea de fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi.
                        (11). Adresarea către autorităţile publice competente, conform Art. 73 din Constituţia României, a propunerilor de legiferare în domeniul sau în interesul sindicatului.
                        (12). Urmărirea respectării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a celorlalte norme în domeniu.
                        (13). Alte obiective legale stabilite prin rezoluţii sau hotărâri ale organelor proprii de conducere.

Art. 7. Pentru înfăptuirea obiectivelor sale, SCMD va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
                        (1). Negocierea, medierea, concilierea;
                        (2). Interpelarea Guvernului României, a ministerelor de resort, purtarea de tratative cu acestea în cazul în care hotărârile adoptate contravin sau afectează negativ drepturile legale sau statutare ale membrilor de sindicat;
                        (3). Petiţia, protestul, demonstraţia;
                        (4). Sesizarea organelor de procuratură şi justiţie cu privire la activităţile persoanelor juridice sau fizice în cazul de încălcare a drepturilor membrilor de sindicat;
                        (5). Colaborarea cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale în vederea demascării şi combaterii abuzurilor, corupţiei şi încălcării drepturilor omului;
                        (6). Organizarea de dezbateri în mass-media pe probleme specifice.

CAPITOLUL III – MEMBRII SINDICATULUI

Art. 8. SCMD este constituit din membri şi membri de onoare.
                        (1). Pot fi membri ai sindicatului cadrele militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională , precum şi alte cadre militare în rezervă sau în retragere, care aderă la statutul, la scopurile şi la obiectivele sindicatului.
                        (2). Calitatea de membru al sindicatului este atestată prin legitimaţia tip eliberată de filiale, cu semnătura preşedintelui filialei şi ştampila acesteia.
                        (3). Membrii de onoare sunt membrii fondatori ai SCMD şi alţi membri care s-au remarcat în îndeplinirea scopului şi obiectivelor sindicatului.
                        (4). Calitatea de membru de onoare poate fi acordată unor personalităţi ai vieţii social-economice din ţară sau din străinătate, care şi-au adus o contribuţie importantăla realizarea scopului şi obiectivelor sindicatului.
                        (5). Calitatea de membru de onoare se acordă de Comitetul Director al SCMD, împreună cu Diploma şi carnetul de atestare, ca semn al înaltei aprecieri a activităţii desfăşurate.
                        (6). Calitatea de membru/membru de onoare este inalienabilă.
                        (7). Fiecare membru are dreptul la un singur vot, indiferent de contribuţia sa la patrimoniul sindicatului.
                        (8). Votul se poate delega prin mandat special unui alt membru al sindicatului.
                        (9). Retragerea din sindicat nu presupune restituiri de drepturi asupra patrimoniului sindicatului.

Art. 9.(1). Membri fondatori sunt acele persoane care au format grupul de iniţiativă pentru înfiinţarea SCMD.
            (2). Membrii fondatori sunt de drept membri de onoare ai SCMD.

Art. 10. Poate deveni membru al SCMD orice cadru militar în rezervă sau în retragere care:
a). recunoaşte statutul sindicatului;
b). plăteşte la timp cotizaţia de membru.

Art. 11.(1).  Dobândirea calităţii de membru SCMD se face pe baza adeziunii (cererii) tip, completată personal, care se depune la sediul filialei judeţene.
 (2). Adeziunea (cererea) depusă va fi aprobată de Biroul Operativ al filialei judeţene în prima şedinţă. Aprobarea solicitării va fi comunicată solicitantului de către preşedintele filialei în termen de 30 zile de la depunerea cererii.
(3). Calitatea de membru încetează prin:
                        a)  deces;
                        b)  neplata cotizaţiei pe o durată mai mare de 12 luni;
                        c)  demisie;
                        d)  înscrierea în altă formaţiune sindicală;
                        e) excludere.
(4). Fiecare membru de sindicat are dreptul să se retragă din activitatea sindicală oricând şi necondiţionat; cererea de demisie se depune la Biroul Operativ al filialei judeţene iar efectele demisiei operează imediat.
(5). Membrul de sindicat are dreptul să se autosuspende din SCMD pentru o perioadă de cel mult 2 ani, fără a pierde calitatea de membru al organizaţiei. După trecerea acestei perioade  va face cerere de încetare a suspendării, în caz contrar fiind considerat în mod automat demisionat din sindicat.

CAPITOLUL IV – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 12. Membrii SCMD au următoarele drepturi:
a)      să aleagă şi să fie ales în organele de conducere;
b)      să participe la adoptarea şi aplicarea hotărârilor;
c)      să formuleze propuneri pentru ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Filialei sau pentru şedinţele Comitetului Director;
d)     să emită, fără restricţii, opinii personale în cadrul sindicatului;
e)      să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale sindicatului;
f)       să constituie filiale judeţene şi subfiliale pentru apărarea intereselor pe plan local;
g)      să beneficieze de consultanţă în problemele muncii sondicale, în problemele economice, juridice, sociale etc.;
h)      să participe la elaborarea şi dezbaterea unor proiecte de acte normative de interes general sau pe domeniul de activitate;
i)        să formuleze contestaţii referitoare la sancţiunile disciplinare primite, pe care să le adreseze organelor de competente;
j)        să propună programe şi acţiuni prin care să se realizeze scopurile sindicatului;
k)      să reprezinte sindicatul, cu acordul filialei sau a Comitetului Director , la reuniuni interne sau internaţionale pe teme legate de sfera de activitate a sindicatului;
l)        să contribuie la publicaţiile sindicatului şi să propună spre publicare diferite lucrări;
m)    să fie remuneraţi pentru activităţile permanente pe care le desfăşoară în coordonarea programelor şi unităţilor componente ale sindicatului;
n)      să desfăşoare activităţi independente cu caracter didactic, ştiinţific, publicistic, de consultanţă.

Art. 13. Membrii SCMD au următoarele îndatoriri (obligaţii):
a)      să respecte statutul sindicatului şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF);
b)      să participe, atunci când este solicitat, la activitatea sindicatului şi a organelor sale de conducere;
c)      să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care, din motive bine justificate, nu sunt de acord cu unele hotărâri, nu sunt obligaţi să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abţine de la orice acte potrivnice realizării acestora;
d)     să respecte prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului;
e)      să achite cotizaţia lunară la termenul prevăzut;
f)       activitatea politică desfăşurată de către orice membru de sindicat nu trebuie să aducă prejudicii SCMD, iar această activitate să nu se ducă în interiorul organizaţiei sindicale. Membrii de sindicat care au apartenenţă politică vor trebui să promoveze interesele militarilor în rezervă/retragere în cadrul formaţiunilor politice în care activează.

CAPITOLUL V – COTIZAŢIA DE MEMBRU
Art. 14. Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară obligatorie a fiecărui membru de sindicat la veniturile SCMD, şi se achită trimestrial, semestrial sau anual , cu anticipaţie.
Art. 15. (1). Cuantumul cotizaţiei se stabileşte în sumă fixă anuală de către Comitetul Director şi nu poate depăşi 35% din volumul cotizaţiei încasate.
            (2). Cota din cuantumul cotizaţiei care revine organului central se stabileşte de către Consiliul Naţional al Reprezentanţilor în şedinţa ordinară, o dată la 4 ani.
            (3). Cotizaţia se depune de către membrii filialei în contul SCMD, iar operaţiunea se justifică prin depunerea copiei ordinului de plată la trezorierul filialei.
Art. 16.  Neachitarea cotizaţiei datorate pe un an de zile conduce de drept la pierderea calităţii de membru al sindicatului.
CAPITOLUL VI – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ORGANELE DE CONDUCERE, COMPONENŢA ŞI ATRIBUŢIUNILE ACESTORA
SECŢIUNEA I
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 17. (1). Pentru realizarea scopului şi obiectivelor statutare, sindicatul se organizează pe principiul administrativ-teritorial, astfel:
1.1.  La nivel naţional –  SCMD ca organ central;
1.2.  La nivel teritorial – filiale judeţene/de sector, filiale locale şi subfiliale.
            (2). Filialele sunt structuri teritoriale ale SCMD organizate pe principiul administrativ-teritorial astfel:
                                    a). la nivelul judeţelor, în municipiile reşedinţă de judeţ, şi al sectoarelor  Capitalei, se constituie filiale judeţene/de sector cu un număr de minim 15 membri;
                                    b). în alte localităţi ale judeţului, în condiţii similare, se constituie filiale locale coordonate de filiala judeţeană;
                                    c). în localităţile cu un număr de cel puţin 5 membri se pot constitui subfiliale;
                                    d). Filialele sunt organizaţii sindicale fără personalitate juridică, se înfiinţeată cu avizul Comitetului Director şi se constituie conform prevederilor legale în vigoare.
SECŢIUNEA A II-A
ORGANELE DE CONDUCERE, CONTROL ŞI COMPONENŢA LOR
Art. 18. Organele centrale de conducere sunt:
A.    Consiliul Naţional al Reprezentanţilor (CNR), constituit din:
A1). membrii Comitetului Director (CD);
A2). membrii de onoare ai sindicatului;
A3). preşedinţii filialelor judeţene/de sector, locale şi ai subfilialelor;
A4). un număr de delegaţi ai filialelor aleşi pe baza normelor şi criteriilor stabilite de Comitetul Director.

B. Comitetul Director (CD) , format dintr-un număr de 27-29 membri, în care sunt incluşi:
B1). preşedintele sindicatului, care este şi preşedintele Comitetului Director;
B2). prim-vicepreşedintele sindicatului;
B3). secretarul general;
B4). 7-9 vicepreşedinţi;
B5). câte un vicepreşedinte  coordonator de zonă pentru fiecare euroregiune;
B6). 8 membri, câte unul ales din cadrul fiecărei zone , pe lângă vicepreşedintele coordonator de zonă.
C.     Biroul Operativ Central (BOC), format din 9-11 membri, din care fac parte:
C1). preşedintele sindicatului, care este şi preşedintele Biroului Operativ Central;
C2). prim-vicepreşedintele sindicatului;
C3). secretarul general;
C4). responsabilul Departamentului Juridic;
C5). responsabilul Departamentului economico-financiar;
C6). responsabilul Departamentului organizare şi acţiuni sindicale;
C7). vicepreşedintele coordonator pentru zona Bucureşti-Ilfov;
C8). 2-4 preşedinţi de filiale de sector din Bucureşti.
D.    Organe de coordonare zonală, constituite din cei 8 vicepreşedinţi coordonatori.
 E.  Organe de control centrale:
       E1). Comisia Naţională de Etică, formată din 9 membri;
       E2). Comisia de Cenzori, formată din 3-5 membri.
Art. 19. Organele teritoriale de conducere sunt:
A.    Adunarea Generală a Filialei (AGF) judeţene/de sector, locale şi a subfilialei (AGS);
B.     Biroul Operativ al Filialei (BOF) judeţene/de sector şi locale, format din 5-7 membri, în care sunt incluşi:
B1). preşedintele filialei, care este şi preşedintele Biroului Operativ al Filialei;
B2). secretarul filialei;
B3). 1-3 vicepreşedinţi, care sunt şi responsabili de departamente;
B4). trezorierul filialei;
B5). 2-4 membri.
C.     Biroul Operativ al Subfilialei (BOS) este compus din:
C1)  preşedintele subfilialei, care este şi preşedintele Biroului Operativ al Subfilialei;
C2). secretarul subfilialei;
C3). 1 membru.
SECŢIUNEA A III-A
ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE CENTRALE ALE SINDICATULUI
Art. 20. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor (CNR)
(1). CNR este organul suprem de conducere al SCMD şi are următoarele atribuţii:
a). aprobă ordinea de zi şi problemele de procedură;
b). stabileşte şi alege compunerea numerică şi nominală a Comitetului Director, a Comisiei Naţionale de Etică şi a Comisiei de Cenzori;
c). alege şi revocă preşedintele sindicatului, prim-vicepreşedintele şi secretarul general;
d). stabileşte obiectivele şi strategia sindicatului pentru perioada următoare;
e). hotărăşte asupa petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate sindicatului;
f). hotărăşte asupra afilierii sindicatului la organizaţii de profil pe plan intern şi internaţional;
g). aprobă schimbarea sediului sindicatului;
h). aprobă nivelul cotizaţiilor pentru organizaţia internaţională la care s-a afiliat;
i). analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Director, Comisia de Cenzori şi Comisia Naţională de Etică;
j). aprobă şi modifică statutul sindicatului:
k). validează excluderea membrilor;
 l). soluţionează apelurile formulate împotriva hotărârilor adoptate de Comitetul Director şi a soluţiilor propuse de Comisia Naţională de Etică în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor;
m). revocă individual sau colectiv mandatele Comitetului Director;
n). controlează activitatea şi gestiunea organelor de conducere, administrare şi control;
o). stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale, hotărăşte asupra altor prestaţii ale membrilor de sindicat;
p). hotărăşte nivelul maxim al indemnizaţiilor personalului de specialiate remunerat şi validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea activităţii sindicatului;
q). aprobă bugetul şi activitatea economico-financiară a sindicatului;
r). adoptă hotărâri cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor societăţi comerciale, care să asigure fondurile neceare funcţionării şi îndeplinirii scopului sindicatului;
s). hotărăşte dizolvarea sindicatului şi adoptă orice alte hotărâri care, conform statutului şi legislaţiei în vigoare, sunt de competenţa exclusivă a CNR.
(2). Consiliul Naţional al Reprezentanţilor se convoacă o dată la 4 ani în şedinţă ordinară, prin decizia Comitetului Director şi în şedinţă extraordinară.
(3). Solicitarea de convocare a şedinţei extraordinare a CNR poate fi făcută de :
                  a). preşedintele SCMD;
                  b). cel puţin jumătate plus unul din membrii Comitetului Director;
                  c). cel puţin jumătate plus unul din numărul filialelor judeţene, ca urmare a Consultării Generale a Filialelor.
(4). Şedinţa extraordinară a CNR se convoacă în următoarele situaţii:
                  a). alegerea sau revocarea preşedintelui SCMD, a prim-vicepreşedintelui sau a secretarului general;
                  b). revocarea sau completarea Comitetului Director, a Comisiei Naţionale de Etică sau a Comisiei de Cenzori ;
                  c). dizolvarea sau reorganizarea SCMD;
                  d). în orice alte situaţii deosebite referitoare la activitatea şi acţiunile sindicatului.
(5). Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este legal constituit dacă la şedinţă participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegaţi, deciziile adoptându-se numai în cazul unei majorităţi absolute a celor prezenţi.
(6). Hotărârile privind alegerea sau revocarea preşedintelui SCMD, a prim-vicepreşedintelui a secretarului general, precum şi cele referitoare la dizolvarea, reorganizarea sau modificarea statutului sindicatului se adoptă cu un cvorum de 3/4 din numărul total al membrilor CNR şi cu o majoritate calificată de 2/3 din cvorum.
(7). Convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, cu precizarea datei, locului şi ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puţin 15 zile înaite de data ţinerii acesteia, prin înştiinţare în scris a tuturor membrilor sindicatului.
(8). Fiecare membru al Consiliului dispune de un vot egal în cadrul CNR.
Art. 21.  Comitetului Director (CD)
(1). Comitetul Director este organul de conducere în perioada dintre şedinţele Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
 (2). Membrii Comitetului Director sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani. Nu pot fi membri ai CD persoanele ce deţin demnităţi publice şi cele cu antecedente penale sau care nu se bucură de o bună reputaţie morală.
(3). În prima şedinţă după alegerea membrilor de către CNR, Comitetul Director îşi alege vicepreşedinţii şi Biroul Operativ Central.
(4). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director.
(5). Comitetul Director se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la o dată stabilită de Biroul Operativ Central. Convocarea precum şi comunicarea ordinii de zi a şedinţei se face prin sistemul de legături al sindicatului, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii.
(4). Şedinţele Comitetului Director sunt statutar constituite prin participarea a minim jumătate plus unul din membrii săi, iar deciziile se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi
(5). Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a). direcţionează, organizează şi supervizează activitatea sindicatului pentru realizarea în bune condiţii a scopului şi obiectivele stabilite de statut şi a hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor;
b). aprobă investiţiile sindicatului şi acţiunile promovate;
c). stabileşte şi organizează departamentele din structura SCMD;
d). aprobă statul de funcţiuni şi nivelul salariilor angajaţilor din subordine;
e). stabileşte nivelul recompenselor ce pot fi acordate membrilor de sindicat;
f). asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului  sindicatului;
g). aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) a sindicatului;
h). analizează şi hotărăşte asupra contestaţiilor depuse de membrii de sindicat, referitoare la soluţiile adoptate de Comisia Naţională de Etică;
i). avizează înfiinţarea şi dizolvarea filialelor/subfilialelor sindicatului;
j). hotărăşte asupra propunerilor Biroului Operativ Central de revocare a unor membri din birourile operative din teritoriu
k). decide cu majoritatea voturilor membrilor săi declanşarea Consultării Generale a Filialelor de către Biroul Operativ Central.
Art. 22. Biroul Operativ Central
(1). Biroul Operativ Central (BOC) este ales în prima şedinţă a Comitetului Director şi coordonează activitatea şi asigură conducerea curentă a sindicatului între şedinţele Comitetului Director, stabilind măsuri pentru realizarea în bune condiţii a hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi a deciziilor  Comitetului Director.
(2). Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Biroului Operativ Central.
(3). Biroul Operativ Central se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. Şedinţele BOC sunt statutare dacă participă jumătate plus unul dintre membrii săi, iar măsurile se hotărăsc cu majoritatea celor prezenţi.
(4). Biroul Operativ Central are următoarele atribuţii:
a). organizează şi coordonează activitatea curentă a sindicatului;
b). coordonează activitatea birourilor operative teritoriale;
c). propune Comitetului Director revocarea de membri ai birourilor operative din teritoriu, în cazul manifestării unor disfuncţionalităţi majore;
d). urmăreşte executarea bugetului şi verifică oportunitatea cheltuielilor angajate;
e). coordonează activitatea secretariatului general.
f). organizează , ca urmare a deciziei Comitetului Director, Consultarea Generală a Filialelor.
Art. 23. Comisia Naţională de Etică
(1). CNE este organul de jurisdicţie internă a SCMD, care se întruneşte  în şedinţă de lucru trimestrial şi la nevoie;
(2) Este aleasă de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor pentru un mandat de 4 ani şi este alcătuită din 9 membri, câte unul pentru fiecare euroregiune de dezvoltare, propus de filialele din zona respectivă, şi de un membru propus de preşedintele SCMD;
(3). Organele de conducere ale Comisiei Naţionale de Etică sunt:
- 1 preşedinte,
-1 vicepreşedinte ,
- 1 secretar.
 Aceştia sunt aleşi în prima şedinţă ordinară a comisiei, după desemnarea membrilor săi, iar preşedintele CNE trebuie să aibă pregătire juridică;
(4). Activitatea CNE se desfăşoară în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat de Comitetul Director;
(5). Comisia Naţională de Etică are următoarele atribuţii:
                  a). urmăreşte respectarea şi aplicarea corectă a statutului SCMD şi a ROF de către toate structurile organizatorice şi toţi membrii sindicatului;
                  b). sesisează organele de conducere ale SCMD cu privire la hotărârile nestatutare ale structurilor organizatorice ale sindicatului;
c). cercetează, analizează şi constată, la sesizare sau din oficiu, cazurile de încălcare a legilor sau a statutului de către membrii organelor de conducere ale structurilor organizatorice ale sindicatului sau ale membrilor săi şi informează oportun Biroul Operativ Central şi Comitetul Director, propunând măsuri statutare;
d). soluţionează contestaţiile împotriva măsurilor de sancţionare aplicate de Birourile Operative, Adunările Generale ale Filialelor, Biroul Operativ Central sau Comitetul Director;
e). hotărârile CNE pot fi contestate la Comitetul Director sau la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, după caz;
f). concluziile, analizele, constatările  şi rezultatul verificărilor efectuate vor fi prezentate anual sub formă de informări adresate Comitetului Director şi rapoarte prezentate în şedinţele Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
Art. 24.  Comisia de Cenzori
(1). Comisia de Cenzori asigură controlul gestiunii patrimoniului sindicatului şi întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Comitetului Director sau Consiliului Naţional al Reprezentanţilor. Cel puţin unul dintre membri trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.
(2). Comisia îşi alege din rândurile sale un preşedinte , un vicepreşedinte şi un secretar;
(3). Comisia verifică în mod deosebit activitatea financiară a sindicatului, modul cum sunt gospodărite fondurile băneşti şi bunurile materiale.
(4). Comisia de Cenzori realizează cel puţin două acţiuni de verificare pe  an sau ori de câte ori consideră necesar, acţiuni la care trebuie să participe cel puţin doi membri.
(5). În timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor ocazionate de această activitate. Preşedintele Comisiei de Cenzori va primi o indemnizaţie stabilită de Comitetul Director.
Art. 25. Organele de coordonare zonală
(1). Pentru o mai bună şi eficientă coordonare a activităţii sindicale în teritoriu, Consiliul Naţional al Reprezentanţilor alege câte un vicepreşedinte coordonator pentru fiecare euroregiune.
(2). Vicepreşedinţii zonali fac parte de drept din Comitetul Director şi participă la şedinţele CNR.
(3). Vicepreşedinţii zonali coordonează activitatea sindicatului din zona lor de responsabilitate.
(4). Vicepreşedinţii zonali asigură comunicarea între Comitetul Director , Biroul Operativ Central şi filiale.
Art. 26. Preşedintele Sindicatului
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele sindicatului este şi preşedintele Comitetului Director şi al Biroului Operativ Central.
(2). Preşedintele sindicatului are următoarele atribuţii:
a). reprezintă sindicatul în virtutea mandatului încredinţat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor şi veghează la buna funcţionare a activităţii organelor şi structurilor de conducere ale sindicatului;
b). prezidează şedinţele Comitetului Director şi ale CNR. În lipsa acestuia, şedinţele sunt prezidate de prim-vicepreşedinte sau de secretarul general.;
c). reprezită sindicatul în justiţie, în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;
d).urmăreşte respectarea prevederilor statutare şi ale ROF;
e).asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, ale deciziilor Comitetului Director şi ale măsurilor Biroului Operativ Central;
f). coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi strategii ale sindicatului;
g). coordonează activitatea curentă a sindicatului;
h). poate delega din atribuţiile sale prim-vicepreşedintelui sau secretarului general.

. (3). În caz de vacantare a postului, se organizează alegeri în termen de 45 zile de la data încheierii mandatului anterior.
Art. 27. Prim-vicepreşedintele sindicatului
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, face parte din Comitetul Director şi Biroul Operativ Central .Are următoarele atribuţii:
a). asigură buna desfăşurare a activităţii organelor de conducere centrale şi locale a sindicatului;
b). este înlocuitorul legal al preşedintelui;
c). urmăreşte respectarea prevederilor statutului şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare de către toate structurile de conducere ale sindicatului;
d). îndeplineşte sarcinile stabilite de Comitetul Director, Biroul Operativ Central şi de preşedintele sindicatlui
(2). În caz de vacantare a postului, Comitetul Director alege un prim-vicepreşedinte interimar dintre vicepreşedinţi.
Art. 28. Secretarul general
(1). Este ales de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor prin vot secret pe o perioadă de 4 ani, face parte din Comitetul Director şi Biroul Operativ Central .Are următoarele atribuţii:
a). asigură comunicarea cu membrii şi coordonează organizarea acţiunilor specifice scopului pentru care s-a înfiinţat sindicatul;
b). preia prerogativele preşedintelui în lipsa acestuia şi a prim-vicepreşedintelui;
c). prezintă lunar către Biroul Operativ Central un raport scris privind situaţia financiară a sindicatului;
d). întocmeşte proiectul bugetului sindicatului, pe care îl supune spre avizare Comitetului Director şi spre aprobare Consiliului Naţional al Reprezentanţilor;
e). alte atribuţii se stabilesc prin ROF.
(2). În caz de vacantare a postului, Comitetul Director alege un secretar general interimar din cadrul secretariatului, până la organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art. 29. Vicepreşedinţii sindicatului
(1). Sunt aleşi în prima şedinţă a Comitetului Director după desemnarea(alegerea) acestuia de către Consiliul Naţional al Reprezentanţilor şi fac parte din Biroul Operativ Central.
(2). În perioada dintre alegeri, în caz de vacantare a unor  posturi din Comitetul Director, pot fi desemnaţi interimari de către acesta, respectând procedurile statutare . Pe timpul interimatului vor îndeplini prin cumul atribuţiile ambelor posturi.
(3). Numărul de vicepreşedinţi este de 7 sau 9, în funcţie de numărul departamentelor stabilite de Comitetul Director.
(4). Au următoarele atribuţii:
a). coordonează activitatea departamentelor de resort din teritoriu;
b). controlează activitatea departamentului de care răspunde;
c). raportează trimestrial în şedinţele Comitetului Director despre activitatea departamentului său.
SECŢIUNEA A IV-A
ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE TERITORIALE ALE SINDICATULUI
Art. 30. Adunarea Generală a Filialei (judeţene/de sector, locale)
(1). Adunarea Generală a Filialei este forul de conducere al filialei, fiind constituită din membrii de sindicat din unitatea teritorială respectivă (judeţ/sector sau localitate).
(2). Adunarea Generală a Filialei se convoacă anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, de către Biroul Operativ teritorial, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor filialei.
(3). În cazul în care nu pot fi întruniţi jumătate plus unul din  membrii filialei judeţene/de sector, şedinţa AGF se va desfăşura în condiţiile în care sunt prezenţi membrii Biroului Operativ Judeţean/de Sector, membri ai filialei din municipiul reşedinţă de judeţ/sector precum şi delegaţii aleşi ai filialelor/subfilialelor locale, conform normelor şi criteriilor stabilite de Biroul Operativ Judeţean/de Sector.
 (4). Convocarea Adunării Generale a Filialei trebuie comunicată membrilor împreună cu ordinea de zi, data, locul şi ora desfăşurării, cu 15 zile înainte, prin toate mijloacele de comunicare.
(5). Adunarea Generală ordinară pentru alegeri se desfăşoară o dată la 4 ani, pentru a fi aleşi preşedintele filialei, 1-3 vicepreşedinţi, secretarul filialei, trezorierul şi 2-4 membri, care constituie Biroul Operativ al Filialei.
(6). Adunarea Generală extraordinară a filialei se convoacă la solicitarea Biroului Operariv al filialei sau la cererea unei treimi din numărul membrilor filialei.
(7). Adunarea Generală extraordinară a filialei se convoacă în următoarele situaţii:
      a). revocarea sau alegerea preşedintelui, a membrilor Biroului Operativ pentru completarea acestuia, în termen de 10 zile de la apariţia situaţiei care a impus acest lucru;
      b). pentru adoptarea unor măsuri strinfgente privind interesele membrilor de sindicat sau a organizaţiei sindicale.

Art. 31. Atribuţiile Adunării Generale a Filialei
      a). analizează şi aprobă Raportul de activitate al Biroului Operativ;
      b). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei;
      c). dezbate şi adoptă Programul de activitate pentru perioada următoare cu privire la problemele de interes general şi particular în conformitate cu prevederile statutului şi hotărârilor organelor de conducere centrale;
      d). reprezintă în justiţie interesele membrilor filialei;
      e). alege şi revocă preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Biroului Operativ al filialei;
      e). hotărăşte asupra problemelor de dizolvare sau comasare a filialei şi a subfilialei pe care o coordonează.
Art. 32. Biroului Operativ al filialei
(1). Biroul Operativ al filialei este ales de Adunarea Generală prin vot secret şi este format din preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, secretar, trezorier şi 2-4 membri.
(2). Durata mandatului este de 4 ani.
(3). Biroul Operativ este organul de conducere executivă al filialei în intervalul dintre Adunările Generale.
(4). Biroul Operativ îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare sau ori de câte ori este nevoie. În activitatea sa , Biroul Operativ adoptă măsuri.
(5). Preşedintele filialei este şi preşedintele Biroului Operativ.
Art. 33.  Atribuţiile Biroului Operativ al filialei
                  a). conduce activitatea filialei pentru îndeplinirea atribuţiilor statutare şi a hotărârilor organelor centrale de conducere.
                  b). reprezintă filiala în relaţiile cu organele administraţiei locale, cu instituţiile publice şi alte organizaţii sindicale.
                  c). stabileşte compartimentele de activitate şi numeşte responsabilii lor.
                  d). primeşte noi membri de sindicat.
                  e). aplică sancţiuni disciplinare şi propune Adunării Generale a Filialei revocarea din funcţia de conducere în cazul membrilor săi, precum şi excluderea din sindicat în cazul membrilor filialei.
                  f). organizează şi conduce acţiunile sindicale.
                  g). întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli.
                  h). planifică şi organizează şedinţele Adunării Generale.
                  i). coordonează şi conduce activitatea filialelor locale şi a subfilialelor.
                  j). unde este posibil,constituie subfiliale în localităţile din judeţ, cu avizul Comitetului Director.
                  k). acţionează pentru a asigura plata cotizaţiei de către membrii de sindicat din filială.
                  l). la solicitarea BOC, exprimă poziţia majorităţii membrilor săi asupra temei pusă în dezbatere prin Consultarea Generală a Filialelor.
Art. 34. Atribuţiile filialelor locale
       Sunt coordonate de filialele judeţene şi au aceeaşi organizare şi atribuţii ca acestea la nivel local, mai puţin coordonarea subfilialelor, a căror activitate este organizată şi condusă de filialele judeţene.
Art. 35. Subfilialele
(1). Se constituie şi organizează de către Biroul Operativ al filialei judeţene în localităţile unde se pot reuni cel puţin 5 membri şi îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea filialei judeţene.
(2). Adunarea Generală a Subfilialei este organul de conducere al acestei organizaţii sindicale şi are următoarele atribuţii:
      a). alege şi revocă prin vot deschis Biroul Operativ al subfilialei, o dată la 4 ani.
      b). se întruneşte în şedinţă ordinară anuală şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
      c). analizează activitatea biroului.
      d). stabileşte şi adoptă Programul de activitate al subfilialei.
Art. 36. Biroul Operativ al subfilialei
(1). Este organul de conducere între Adunările Generale şi se compune din preşedinte, secretar şi un membru.
(2). Subfilialele care au peste 10 membri pot alege şi un vicepreşedinte şi 2 membri.
(3). Preşedintele subfilialei este şi preşedintele Biroului Operativ al subfilialei.
(4). Biroul Operativ al subfilialei se întruneşte lunar sau când situaţia o impune şi are următoarele atribuţii:
      a). acţionează şi ia măsuri pentru îndeplinirea prevederilor statutare şi ale hotărârilor organelor de conducere judeţene şi centrale;
      b). informează filiala judeţeană asupra acţiunilor întreprinse;
      c). întreprinde măsurile necesare pentru a asigura plata cotizaţiei de către membrii subfilialei;
      d). reprezintă subfiliala în relaţiile cu organele administraţiei locale şi instituţiile publice.
      e). acţionează pentru primirea de noi membri.
Art. 37. Preşedintele filialei
(1). Este ales sau revocat în/din funcţie de Adunarea Generală a Filialei.
(2). Face parte de drept din Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
(3). Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:
                  a). conduce şi organizează întreaga activitate a filialei,
                  b). este şi preşedintele Biroului Operativ al filialei, în care calitate conduce şi organizează activitatea acestuia;
                  c). prezidează şi conduce şedinţele Biroului Operativ şi ale Adunării Generale a Filialei;
                  d). reprezintă filiala în relaţiile cu organele administraţiei publice locale, cu reprezentanţii instituţiilor publice şi organele sindicale din zonă;
e). poate contacta alte organizaţii sindicale legal constituite în vederea organizării şi participării împreună la acţiuni sindicale de interes general;
f). poate face declaraţii de principiu în mass-media , cu privire la activitatea filialei şi în interesul membrilor SCMD;
g). poate organiza contacte şi întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice şi parlamentarii din colegiile electorale respective,  în vederea realizării scopului şi obiectivelor sindicatului;
Art. 38. Vicepreşedinţii filialei
(1). Sunt aleşi şi revocaţi de Adunarea Generală a Filialei.
(2). Fiecare vicepreşedinte coordonează, organizează şi răspunde de activitatea unui compartiment de specialitate conform hotărârii Biroului Operativ.
(3). În lipsa preşedintelui, oricare dintre vicepreşedinţi poate fi mandatat cu atribuţiile acestuia.
Art. 39. Secretarul filialei
(1). Este ales şi revocat de către Adunarea Generală a Filialei.
(2). În lipsa preşedintelui sau a vicepreşedintelui mandatat preia atribuţiile acestuia.
(3). Secretarul filialei are următoarele atribuţii:
                  a). organizează şi actualizează întreaga bază de date a filialei;
                  b). organizează evidenţa, primirii, înregistrării şi expedierii petiţiilor şi  contestaţiilor către organele competente spre soluţionare;
                  c). primeşte, verifică şi ţine evidenţa dosarelor membrilor filialei;
                  d). înregistrează şi ţine evidenţa corespondenţei şi a modului ei de rezolvare;
e). coordonează activitatea de încasare şi de gestionare a cotizaţiei membrilor filialei .
Art. 40. Trezorierul filialei
(1). Este ales de Adunarea Generală a Filialei şi face parte din Biroul Operativ.
(2). Trezorierul filialei are următoarele atribuţii:
                  a). urmăreşte încasarea şi gestionarea cotizaţiei sub îndrumarea secretarului filialei;
                  b). ţine „la zi” evidenţa contabilă;
                  c). gestionează fondurile financiare şi asigură legalitatea utilizării acestora;
                  d). execută inventarierea bunurilor filialei, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
                  e). administrează contul curent al filialei;
f). întocmeşte trimestrial rapoarte cu privire la activitatea financiar-contabilă şi încasarea cotizaţiei, pe care le prezintă Biroului Operativ.
Art. 41. Preşedintele subfilialei
(1). Este ales sau revocat de Adunarea Generală a Subfilialei.
(2). Este şi preşedintele Biroului Operativ al subfilialei.
(3). Preşedintele subfilialei are următoarele atribuţii:
                  a). conduce şi organizează întrega activitate a subfilialei;
                  b). reprezintă subfiliala în relaţiile cu organele administraţiei publice locale şi ai altor instituţii publice, cu alte organizaţii sindicale.
                  c). raporteză lunar Biroului Operativ al filialei coordonatoare despre activitatea desfăşurată de subfilială.
CAPITOLUL VII- PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE SCMD
SECŢIUNEA I- LA NIVELUL ORGANELOR CENTRALE ALE SCMD
Art. 42.(1) Preşedintele SCMD, Prim-vicepreşedintele, Secretarul-General şi preşedinţii de filiale se aleg prin vot secret.
              (2). Membrii Comitetului Director, ai Comisiei de Cenzori, ai Comisiei Naţionale de Etică şi ai Birourilor Operative ale filialelor se aleg prin vot deschis, cu majoritatea de de cel puţin jumătate plus unu din voturile valavil exprimate.
Art. 43.(1) În vederea alegerii Comitetului Director, a Comisiei de Cenzori şi a Comisiei Naţionale de Etică, CNR desemnează prin vot , dintre delegaţii participanţi, o Comisie de Propuneri, compusă din 5-7 membri;
             (2). Comisia de Propuneri îşi alege, din rândul membrilor săi, un preşedinte;
             (3). Comisia de propuneri primeşte şi analizează toate propunerile de candidaţi depuse din partea Comitetului Director şi din rândul delegaţilor;
             (4). Comisia de Propuneri verifică respectarea condiţiilor pentru fiecare candidat şi prezintă plenului CNR concluziile sale în cadrul unui raport.
Art. 44. Propunerile de candidaţi cu respectarea cerinţelor statutare sunt supuse aprobării plenului CNR, după care sunt trecute pe buletinele de vot, în vederea exercitării votului.
(1)   Este desemnat câştigător pe funcţie acel candidat  care întruneşte cel puţin jumătate plus unul din numărul voturilor valabil exprimate;
(2)   Dacă niciunul dintre candidaţii pe funcţie nu întruneşte cel puţin jumătate plus unul din numărul voturilor valabil exprimate, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi clasaţi ca număr de voturi valabil exprimate;
(3)   În turul doi este declarat câştigător candidatul care întruneşte cel puţin jumătate plus unul din voturile valabil exprimate.
            
SECŢIUNEA A II-A – LA NIVELUL ORGANELOR TERITORIALE
Art. 45. La nivelul filialelor, Comisia de Propuneri este alcătuită din 3-5 membri, votaţi de Adunarea Generală a Filialei;
Art. 46. Atribuţiile Comisiei de Propuneri de la nivelul filialei sunt similare cu cele de la nivel central.
Art. 47. (1). În vederea verificării modului de respectare a prevederilor statutului cu privire la organizarea CNR şi a AGF, acestea desemnează prin vot, dintre delegaţii (membrii) participanţi o Comisie de Validare şi Numărare a Voturilor, compusă din 5-7 membri (3-5 membri la AGF).
                (2). Comisia de Validare şi Numărare a Voturilor îşi desmnează un preşedinte dintre membrii săi.
Art. 48. Comisia de Validare şi Numărare a Voturilor verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar de şedinţă, verifică şi centralizează voturile exprimate, constată validitatea alegerii  şi prezintă CNR (AGF) raportul său cu rezultatele finale.
               
CAPITOLUL VIII- ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE
Art. 49. Patrimoniul sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace băneşti, provenite din cotizaţii, donaţii şi alte surse legale.
Art. 50. Patrimoniul sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, fără a putea fi împărţit, transmis sau lichidat între aceştia.
Art. 51. (1). Sursele de finanţare ale sindicatului provin din:
                              a). cotizaţia sindicală încasată de la membrii săi;
                              b). donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară sau din străinătate,
                              c). sindicatul poate dobândi, în condiţiile legii, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare scopului pentru care a fost înfiinţat;
d). venituri realizate din alte surse legale.
(2). Comitetul Director aprobă normele privind modul de gestionare a fondurilor realizate din sursele financiare.
(3). Comitetul Director va organiza compartimentul economico-financiar al sindicatului.
            Art. 52. (1). Fondurile sindicatului vor fi utilizate pentru:
a). finanţarea activităţii organizatorice, culturale, artistice şi sportive;
b). acordarea unor ajutoare;
c). salarizarea angajaţilor încadraţi în muncă în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în vigoare;
d). acordarea de recompense membrilor de sindicat;
 e). acordarea indemnizaţiilor de colaborare;
 f). pentru achitarea cotizaţiilor în situaţia afilierii la organizaţii interne şi internaţionale.
(2). Funcţiile de conducere cu activitate permanentă în cadrul Comitetului Director şi Biroului Operativ Central pot fi retribuite cu o indemnizaţie de conducere stabilită şi aprobată de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, la propunerea Comitetului Director.
(3). Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte se stabileşte de Comitetul Director.
CAPITOLUL IX- REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA SCMD
Art. 53. Reorganizarea SCMD
În cazul reorganizării, întregul patrimoniu al SCMD va fi transmis noii forme de organizare stabilite prin hotărârea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, şi în condiţiile prevăzute de lege şi statut.
Art. 54. Dizolvarea şi lichidarea SCMD
(1). În situaţia dizolvării SCMD, patrimoniul acestuia existent la data dizolvării va fi împărţit şi lichidat potrivit hotărârii de dizolvare luată de CNR.
(2). În cazul în care CNR nu poate lua o hotărâre cu privire la distribuirea patrimoniului, va fi sesizat Tribunalul municipiului Bucureşti, care va hotărâ în consecinţă.
(3). SCMD se poate reorganiza sau dizolva prin hotărârea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, adoptată prin vot secret cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Şedinţa CNR de dizolvare sau de reorganizare este statutară în condiţiile prezenţei a 3/4 din numărul membrilor CNR.
(4). Adunarea Generală a Filialei (Subfilialei) poate hotărâ, cu avizul Comitetului Director, dizolvarea sau restructurarea, cu votul deschis a cel puţin 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot.
(5). Destinaţia patrimoniului filialei se va hotărâ de către Adunarea Generală a Filialei sau în instanţa de judecată.
CAPITOLUL X – RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
SECŢIUNEA I
RECOMPENSE
Art. 55. La propunerea Preşedintelui sindicatului, Biroul Operativ Central poate recompensa financiar sau material pe oricare din membrii SCMD ca urmare a activităţii deosebite desfăşurate în plan sindical.
Art. 56. La nivelul filialelor judeţene, la propunerea preşedintelui de filială, Biroul Operativ poate recompensa material sau financiar pe acei membri care s-au remarcat în mod deosebit în activitatea sindicală a filialei.
Art. 57. Nivelul recompenselor şi procedura de acordare vor fi stabilite de Comitetul Director, în limita fondurilor disponiubile.
SECŢIUNEA A II-A
SANCŢIUNI
Art. 58. (1). Membrilor sindicatului care au săvârşit abateri de la prevederile statutare , ori prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii imaginii sindicatului, funcţie de gravitatea faptelor, li se pot aplica următoarele sancţiuni:
                        a). atenţionarea scrisă sau verbală;
                        b). avertisment;
                        c).suspendarea din funcţia de preşedinte al SCMD, de prim-vicepreşedinte , secretar –general , preşedinte de filială, vicepreşedinte sau secretar al Biroului Operativ al filialei;
                        d). revocarea din funcţia de conducere pe care o deţin;
                        e). excluderea din sindicat.
            (2). Sancţiunile prevăzute la literele a). b). şi c). se aplică în cadrul filialei judeţene de către Biroul Operativ oricăror membri ai filialei. Membrilor Biroului Operativ, sancţiunile de la literele c) şi d) vor fi aplicate de către Adunarea Generală ordinară sau extraordinară a Filialei, convocată de Biroul Operativ propriu la propunerea preşedintelui filialei.
            (3). Sancţiunile se aplică de către Biroul Operativ  cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor săi..
            (4). Sancţiunea excluderii va fi validată de Adunarea Generală a Filialei cu o majoritate de 2/3 din cvorumul de şedinţă.
            (5). Cazurile de abateri şi măsurile de sancţionare luate vor fi comunicate Biroului Operativ Central în termen de 10 zile de la aplicare.
            (6). În toate cazurile de abateri disciplinare, constatarea se face prin autosesizarea Biroului Operativ sau sesizarea oricărei alte persoane.
            (7). Hotărârea de sancţionare poate fi contestată la Comisia Naţională de Etică în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.
Art. 59. (1). Sancţiunile prevăzute la Art. 58.(1). literele a).-e). se aplică în mod corespunzător şi membrilor Biroului Operativ Central şi ai Comitetului Director.
                 (2). Sancţiunile prevăzute la literele a) şi b). se aplică membrilor Biroului Operativ Central şi ai Comitetului Director de către Comitetul Director la propunerea Preşedintelui sindicatului. Sancţiunile se hotărăsc cu votul majorităţii calificate de 2/3 din numărul membrilor organului competent.
                 (3). a) Suspendarea din funcţiile prevăzute la litera c), Art. 58(1) se propune ca urmare a încălcării prevederilor statutare, încălcări care au drept consecinţă aducerea unor prejudicii grave imaginii SCMD şi activităţii sindicale.
                       b). Suspendarea este măsura premergătoare propunerii de revocare din funcţie sau excluderii. Decizia de suspendare este luată de Comitetul Director sau de către Biroul Operativ al filialei, şi va fi urmată în termen de 30 zile de procedurile de excludere.
                       c). Procedura de suspendare poate fi finalizată prin una din următoarele soluţii:
                                    - revocarea din funcţie;
                                   - excluderea din sindicat;
                                   - reconfirmarea în funcţia deţinută.
                 (4). Revocarea şi excluderea membrilor BOC şi ai CD este de competenţa CNR convocat în şedinţă ordinară sau extraordinară, la propunerea preşedintelui SCMD,  în cvorum de 3/4 din membri şi cu voturile a 2/3 din cei prezenţi.
Art. 60.(1). Hotărârea de sancţionare a membrilor BOC şi ai CD se va lua pe baza raportului de constatare al Comisiei Naţionale de Etică a SCMD sau ca urmare a deciziei adoptate în urma procedurii de Consultare Generală a Filialelor.
               (2). Soluţiile propuse de CNE pot fi contestate la Comitetul Director în termen de 30 zile, sau la CNR întrunit în următoarea şedinţă în cvorum de 3/4 din membri şi cu voturile a 2/3 din cei prezenţi
CAPITOLUL XI – CONSULTAREA GENERALĂ A FILIALELOR
Art. 61. Pentru luarea unor măsuri urgente, de maximă importanţă pentru activitatea sindicală (organizarea de proteste, demonstraţii de stradă etc.) şi pentru soluţionarea unor probleme statutare care influenţează direct activitatea SCMD, Biroul Operativ Central va da curs deciziei Comitetului Director şi va organiza Consultarea Generală a Filialelor.
Art. 62.(1). Pentru declanşarea Consultării Generale a Filialelor, Biroul Operativ Central va comunica Birourilor Operative ale filialelor (judeţene şi locale) tema pusă în discuţie, în vederea formulării punctelor de vedere ale acestora.
              (2). Punctele de vedere ale Birourilor Operative ale filialelor, adoptate în fiecare caz cu votul majorităţii membrilor BO,  vor fi transmise în scris la Biroul Operativ Central în termen de 7 zile de la comunicarea temei în dezbatere.
Art. 63. În cadrul acestei proceduri, consultarea tuturor Birourilor Operative ale filialelor este obligatorie, iar soluţia propusă de 2/3 din punctele de vedere exprimate devine executorie.
CAPITOLUL XII– DISPOZIŢII FINALE
Art.64 .(1). SCMD îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ţării, prin structurile sale organizatorice statutare.
              (2). SCMD are ştampilă şi însemne proprii, aprobate de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.

Art. 65. SCMD are dreptul de a înfiinţa organe proprii de presă, precum şi unităţi economico-financiare şi comerciale, pentru întregirea patrimoniului şi realizarea obiectivelor sale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu


Ai un comentariu de făcut? Be my guest! Dar mai intai prezinta-te. Ca asa e la armata. Bati la usa, intri, te prezinti si raportezi.

Si trebuie să ştii că nu voi aproba apariţia acelor comentarii pe care eu le găsesc nelegate de subiectul postării, fără logică, fără argumente, emanaţie a vreunui talibanism, indiferent de tabără, cu invective, indiferent de destinatar şi, desigur, a celor care nu respectă regulile de bun-simţ, decenţă şi corectitudine ale unei comunicări dintre oaspete (tu) şi gazdă (eu)!
Administratorul blogului își rezervă dreptul de a șterge comentariile care nu respectă regula, postând mesaje de avertizare.