IN LOC DE...

“Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie” Nicolae Iorga

duminică, 1 aprilie 2012

COMUNICATUL CONSILIULUI DE COORDONARE A FILIALELOR SCMD DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL ILFOV PRIVIND INTÂLNIREA INFORMALĂ CU REPREZENTANȚII M.Ap.N


1. In data de 22 martie 2012, la solicitarea Consiliului de Coordonare a Filialelor SCMD din Municipiul București și Județul Ilfov, la sediul MApN s-a desfașurat o întâlnire de informare cu reprezentanți ai ministerului, activitate care a vizat, în principal, procesul de recalculare/revizuire/regularizare a pensiilor militare, dar și alte aspecte privind activitatea SCMD, cu referire la accesul filialelor în spații de lucru aparținând MApN.
2. La activitate au participat:
- Din partea Consiliului de Coordonare:
• Dl. Col.(r) Tudor Marian - președintele Consiliului de Coordonare
• Dl. Gl.lt.(r) Băhnăreanu Neculai - vicepreședinte Filiala 1/Sector 2 București
• Dl. Col.(r) Neagu Gheorghe - președinte Filiala 1/Jud. Ilfov
• Dl. Col.(r) Ionașcu Victor - secretarul Consiliului de Coordonare
- Din partea MApN:
• Dl. Ozunu Mihail-Vasile - Secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului
• D-na Gl.mr. Lupu Maria - șef Direcție Financiar-Contabilă
• Dl. Col.dr. Zanfir Constantin - Locțiitorul șefului Direcției pentru Relația cu Parlamentul și Asistență Juridică
• Dl. Col Niculescu Viorel - locțiitorul șefului Casei de Pensii Sectoriale a MApN
3. Principalele aspecte reieșite în urma întâlnirii de informare.
Delegația Consiliului de Coordonare a supus atenției reprezentanților ministerului un set de probleme la care a solicitat răspunsuri punctuale, după cum urmează:
a. Ce măsuri va dispune MApN, respectiv Casa de Pensii Sectorială, când va primi o sentinţă a instanţei, definitivă şi irevocabilă, în care se hotărăşte:
• admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată de reclamantul pensionar militar;
• anularea deciziei de respingere a contestaţiei introdusă de pensionarul militar emisă de Comisia de contestaţii pensii din cadrul MApN;
• anularea deciziei de revizuire a pensiei emisă în baza OuG nr. 1/2011;
• menţinerea în plată a deciziei de pensie în baza căreia pensionarul militar a ieşit la pensie;
• obligarea Casei de Pensii Sectorială a MApN la plata diferenţei dintre suma plătită efectiv în baza deciziei de revizuire a pensiei şi drepturile de pensie stabilite prin decizia cu care pensionarul militar a ieşit la pensie.
b. Având în vedere faptul că pensionarul militar este obligat prin lege să conteste decizia de pensie în termen de 30 zile de la comunicare, la Comisia de contestaţii pensii din MApN, astfel aceasta va rămâne definitivă, de ce nu se aplică o măsură cu caracter asemănător şi în cazul în care Comisia de contestaţii pensii a MApN nu răspunde la contestaţie în termenul maxim legal de 45 zile de la primire şi nici la toate solicitările formulate.
Solicităm verificarea tuturor termenelor în care s-a răspuns până în prezent la contestaţiile formulate de pensionarii militari şi să ne comunicaţi persoanele care se fac vinovate de încălcarea legii şi măsurile ce vor fi dispuse împotriva acestora.
Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, pentru aprobarea O.G. nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în M.O.nr.296/30 aprilie 2002) prevede la art.8 şi art.9 următoarele:
• Art.8 Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
• Art.9 În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare amănunţită conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art.8 cu cel mult 15 zile. Cine a aprobat prelungirea ilegală a termenelor de răspuns şi pe ce motiv ? Poate doar pentru a întârzia atacarea deciziilor în justiţie.
Răspunsurile primite sunt standard, toate contestaţiile fiind respinse. În conţinutul deciziilor emise de Comisiile de contestaţii pensii nu se face referire la nici unul din argumentele personale ale petentului deşi unii au contestat deciziile emise numai în baza calculului pe salariul mediu brut, iar alţii pe baza veniturilor salariale identificate parţial sau total. Comisia nu a citit şi cu atât mai mult nu a analizat cu atenţie fiecare contestaţie în parte, atâta timp cât răspunsurile sunt identice, schimbându-se doar numele şi CNP-ul.
În Monitorul Oficial nr. 318 din 09 mai 2011 este publicat Ordinul nr. 1453/M. 34/18.769/10.161 din 04.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiilor de contestaţii din cadrul MApN, MAI şi SRI , act emis de MAI. La art.3 se prevăd următoarele: ”Casa Naţională de Pensii, MApN, MAI, şi SRI vor adopta măsurile privind constituirea, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin a Comisie Centrale de Contestaţii şi respectiv a Comisiilor de contestaţii prevăzute la art. 149 alin. (1) din Legea 263/2010”. Altfel spus Comisiile de contestaţii au devenit funcţionale începând cu data de 24 mai 2011. Dar, în art. 150 alin. (2) din Legea nr.263/2010 se prevăd următoarele: ”Organizarea, funcţionarea şi structura ..., respectiv a Comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul MApN, MAI şi SRI se stabilesc prin ordin al ..., în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi”. Astfel, având în vedere că Legea 263/2011, a fost publicată în M.O. nr. 852 din 20 decembrie 2010, rezultă că aceste Comisii de contestaţie trebuiau să funcţioneze, legal, începând cu 20 ianuarie 2011.
c. În cursul anului 2011 pensionarii militari au trimis adrese, la unităţile în care şi-au desfăşurat activitatea, pentru a li se elibera adeverinţe cu veniturile brute lunare, în baza Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale care prevede că, ”Creatorii de documente sau, după caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ...” şi a Legii nr. 223/2002 care precizează că, ”Certificatele şi adeverinţele eliberate vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, şi menţionarea documentului din care rezultă acestea”.
Nu s-a răspuns la nici o cerere conform legilor menţionate mai sus, motiv pentru care pensionarii militari se află în imposibilitatea verificării corectitudinii datelor din adeverinţele eliberate de unităţile MApN în comparaţie cu statele de plată aflate în arhiva ministerului.
Modul de întocmire a acestor adeverinţe dovedeşte încălcarea flagrantă a prevederilor art. 5 din O.G. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autoritaţile publice si locale, cât şi ale art.125 din H.G. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, prin care se face referire la răspunderea pe care o au angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive pe linia legalităţii, exactităţii şi corectitudinii datelor înscrise în adeverinţele pe care le eliberează, în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie.
d. OuG nr. 1/2011, are doar trei anexe, astfel:
• Anexa nr.1 - referitoare la cuantumul soldelor de grad şi soldelor de funcţie minime corespunzătoare gradelor militare deţinute;
• Anexa nr. 2 - salariul mediu anual şi minim pe ţară;
• Anexa nr. 3 - referitoare la metodologia de calcul.
Enumerarea acestor anexe şi a conţinutului lor a fost făcută pentru a demonstra faptul că, în conformitate cu art. 8 alin.1 din Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ”veniturile brute/nete după caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale şi cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislaţiei în vigoare la data acordării lor”. Aceste drepturi sunt enumerate de la punctele a) la g). OuG nr.1/2011 face referire numai la pct. a), respectiv: ”… retribuţia tarifară lunară/solda lunară/salariul de bază de încadrare lunar, inclusiv indexări, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandă, salarii, solde de merit şi alte drepturi similare prevăzute de legislaţia in vigoare la acea data”, în timp ce la veniturile prevăzute la punctele b) -g) nu se face nici o menţiune.
Ar fi fost corect şi imperios necesar ca şi pentru aceste drepturi asimilate să existe precizări privind modul de stabilire şi reconstituire conform legii, în situaţia în care acestea nu se pot identifica, din moment ce aceste drepturi asimilate salarilor sunt prevăzute în metodologia de calcul.
e. Procentul de creştere sau diminuare a pensiei revizuite suferă modificări şi în ceea ce privește respectarea anexei nr. 1 la OuG nr.1/2011 privind modalitatea de utilizare a datelor din anexa nr.1, în sensul că solda corespunzătoare unui grad militar cuprinde mai mulţi coeficienţi de încadrare a funcţiei (exemplu: lt.col. de la 3.10 la 3.50), iar la calculul efectiv al pensiei revizuite a fost folosit numai coeficientul minim (respectiv 3.10), dezavantajând cadrele militare care au fost încadrate pe funcţii cu coeficienţi mai mari de 3.10 (până la coefientul maxim de 3.50). În plus, statutul cadrelor militare permitea încadrarea pe o funcţie prevăzută cu un grad superior celui pe care îl avea la momentul numirii în funcţie. Anexa nr.1 din OuG nr.1/2011 prevede numai cuantumul soldelor de grad şi soldelor de funcţie minime corespunzătoare gradelor militare deţinute.
f. Cum se va efectua regularizarea pensiilor care au scăzut în mod dramatic în urma acţiunii de revizuire când art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene menţionează că ”orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a dispune şi de a lăsa moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal (CEDO recunoscând dreptul la pensie ca reprezentând un bun, arătând că prestaţiile sociale intră sub incidenţa art. 1 din Protocolul nr. 1, independent de natura contributivă sau necontributivă a acestora). Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o”.
g. Ce măsuri prevede conducerea MapN împotriva celor care în intervenții TV sau radio, au manifestat lipsă de decență privind aprecierile făcute asupra acțiunilor pensionarilor militari ?
h. Care sunt preocupările MApN pentru “repunerea” în drepturi legale a tuturor pensionarilor militari privind utilizarea spațiior și utilităților prevăzute de lege și nu numai de către conducerea ANCMRR, conducere care a încălcat statutul de asociație de utilitate publică și a cerut tuturor membrilor să se subordoneze politic UNPR ?
Totodată au fost înaintate documentare privind procesul de recalculare/revizuire a pensiilor militare, documentare ce au fost afișate în cursul anilor 2011 și 2012 pe site-ul SCMD.
4. Reprezentanții MApN au făcut următoarele precizări:
1. De natură politică:
• tot ce s-a întâmplat până în prezent s-a datorat "voinței" clasei politice aflate la putere, dar la care nu poate fi asociată și conducerea MApN;
• ameliorarea situației actuale depinde 100% tot de voința clasei politice, fiind absolut necesară și participarea opoziției, inclusiv în comisii și în plenul Camerei Deputaților. In acest sens există un proiect de modificare a OuG nr.1/2011, care a fost avizat favorabil de Senat, acesta găsindu-se, în prezent, în discuții, la comisiile din Camera Deputaților;
• meritul, privind creșterea cuantumului majorității pensiilor, revine, în exclusivitate, domnului ministru Oprea;
• la afirmația delegației noastre că, practic, de acum înainte oricând se pot declanșa alte inițiative legislative care să vizeze cuantumul pensiilor foștilor militari, cei prezenți nu au avut comentarii.
2. De natură tehnică:
• Legea nr.119/2010 nu se mai aplică, motiv pentru care Casa de Pensii Sectorială a MApN nu pune în aplicare hotărârile definitive și irevocabile obținute în instanță pe deciziile de recalculare;
• revizuirea nu a vizat decizia de recalculare (la intrebarea "de ce nu au fost anulate deciziile de recalculare odată cu anularea HG 735" - nu am primit nici un raspuns);
• la problema ridicată de către delegația noastră că plata pensiilor, începând cu luna februarie 2011, nu a avut bază legală, nu a fost comentată de către reprezentanții MApN;
• procesele declanșate de membri SCMD (pasul 1a și 1b) nu mai au obiect și vor fi pierdute la marea majoritate a instanțelor;
• ar trebui să ne concentrăm pe atacarea în instanță a deciziilor de revizuire;
• conținutul Anexei nr.1/OuG nr.1/2011 este în favoarea pensionarilor (au fost situații când veniturile calculate după Anexa nr.1 să fie mai mari decât cele după statul de plată);
• cifra de aprox. 6000 de pensionari cu pensii scăzute se va diminua în cotinuare pe baza noilor decizii emise, fie ca urmare a continuării aplicării Legii nr.70/2007, a valorificării timpului lucrat după ieșirea la pensie, aducerea de noi adeverințe cu veniturile obținute în armată etc.;
• reținerea, după regularizare, va începe în luna mai a.c. Nu au putut da detalii privind cuantumul ce urmează a fi restituit lunar și în ce perioadă de timp;
• privitor la respectarea termenului de 45 de zile de către comisia de contestații, s-a recunoscut ca fiind o problemă pe care trebuie să o corecteze;
• în ceea ce privește folosirea de către filialele SCMD a unor spații aparținând MApN, ni s-a transmis că, potrivit legii, acestea pot fi folosite numai de asociații sau alte structuri similare (cum este cazul ANCMRR), care au prevăzut în statut ca fiind structuri de utilitate publică, SCMD-ul neavând prevăzut acest lucru.
Precizăm că acțiunea s-a înscris în programul Consiliului de Coordonare și a solicitărilor de dialog reieșite în urma Conferintei Comune - Craiova 2012.
Totodată, prin prezentarea comunicatului dorim să înlăturăm toate speculațiile privind jocuri de culise sau urmărirea atingerii unor scopuri individuale, speculații nedemne de unii dintre colegii noștri.
Dorim să dialogăm cu toți cei care prin programe de acțiune și chiar prin acțiune directă, lupta pentru menținerea drepturilor câștigate într-o viață plină de constrângeri și sacrificii.
Membri Consiliului de Coordonare a Filialelor din Municipiul București și Județul Ilfov au fost și rămân consecvenți îndeplinirii cu strictețe a prevederilor Statutului SCMD, ale ROF și ale hotărârilor Consiliului Național al Reprezentantilor - Alba Iulia - octombrie 2011.
PREȘEDINTE
Col.(r) Marian TUDOR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu


Ai un comentariu de făcut? Be my guest! Dar mai intai prezinta-te. Ca asa e la armata. Bati la usa, intri, te prezinti si raportezi.

Si trebuie să ştii că nu voi aproba apariţia acelor comentarii pe care eu le găsesc nelegate de subiectul postării, fără logică, fără argumente, emanaţie a vreunui talibanism, indiferent de tabără, cu invective, indiferent de destinatar şi, desigur, a celor care nu respectă regulile de bun-simţ, decenţă şi corectitudine ale unei comunicări dintre oaspete (tu) şi gazdă (eu)!
Administratorul blogului își rezervă dreptul de a șterge comentariile care nu respectă regula, postând mesaje de avertizare.